Optimalni portfelj

Optimalni portfelj (eng. optimal portfolio) je portfolio koji je sa stajališta svojih profitnih i rizičnih karakteristika najbolji za nekog investitora koji ima određenu averziju prema riziku.

Vidi još: