Česta pitanja

 
 
 
Što je burza?
Burza je organizirano mjesto trgovanja čija je glavna funkcija omogućiti susretanje ponude i potražnje vrijednosnih papira pod jednakim uvjetima za sve sudionike. „Pod jednakim uvjetima“ označava jednaku dostupnost podataka o vrijednosnim papirima kojima se trguje, kao i dostupnost podataka o trenutnoj ponudi i potražnji vrijednosnih papira.
vrh
Što je dionica?
Dionica je vlasnički vrijednosni papir, tj. predstavlja idealan udio u vlasništvu kompanije izdavatelja. Koliki udio predstavlja, ovisi o ukupnom broju izdanih dionica. Dvije su glavne vrste dionica – redovne i povlaštene. Razlikuju se prema pravima koja vlasnik stječe njihovom kupovinom, a prava su detaljno opisana u Prospektu.
vrh
Što je Prospekt?
Prospekt je službeni dokument koji se sastavlja i objavljuje prilikom uvrštenja vrijednosnih papira na burzu. Prospekt sadrži podatke kao što su broj, vrsta, nominalna vrijednost i prava koja stječe vlasnik vrijednosnih papira koji se uvrštavaju na burzu, kao i podatke o ranije izdanim vrijednosnim papirima izdavatelja, podatke o poslovanju izdavatelja u prethodnih nekoliko godina i slično. Agram brokeri d.d. stava su kako svaka zainteresirana osoba prije donošenja odluke o transakciji treba proučiti Prospekt izdavatelja koji se odnosi na vrijednosni papir koji je predmet razmatranja ili kontaktirati Agram brokere d.d. za pružanje usluge investicijskog savjetovanja i upravljanja portfeljem vrijednosnih papira.
vrh
Što je dividenda?
Dividenda je dio dobiti koji se isplaćuje vlasnicima dionica, dakle vlasnicima kompanije. Odluka o isplati dividende donosi se na godišnjoj skupštini izdavatelja glasanjem prisutnih dioničara, tj. vlasnika. Hoće li biti isplate dividende i kolika će ona biti ovisi o rezultatu poslovanja kompanije te o potrebama kompanije za sredstvima za investiranje. Teoretski govoreći, kompanija isplaćuje dividendu kada ostvaruje pozitivan rezultat iz poslovanja te kada namiri sve potrebe za investiranjem u razvoj poslovanja. Praktično govoreći, Agram brokeri d.d. tijekom svojega poslovanja susreli su različite prakse, pa i slučajeve isplate dividendi, a na štetu financiranja razvoja poslovanja.
vrh
Što je obveznica?
 
Obveznica je dužnički vrijednosni papir koji se izdaje s ciljem prikupljanja financijskih sredstava s unaprijed definiranim rokom povrata. Obveznica je, iz pozicije izdavatelja, alternativa bankovnom kreditu. Postoji mnoštvo vrsta obveznica, a glavne skupine (obzirom na novčane tokove) su: kuponska obveznica, obveznica bez kupona te anuitetska obveznica. Obzirom na izdavatelja, obveznice se mogu podijeliti na: državne, municipalne i korporativne. Prilikom izdavanja obveznica i njihova uvrštenja na burzu, izdavatelj također objavljuje Prospekt. U Prospektu su sadržani svi bitni elementi obveznice – nominalna vrijednost, valuta izdanja, vrsta obveznice, visina i dinamika isplate kuponskih kamata, zamjenjivost obveznice za drugu vrstu vrijednosnih papira te ostala prava i obveze izdavatelja i kupca. Agram brokeri d.d. snažno preporučuju proučavanje Prospekta prije pristupanja transakciji ili kontaktiranje Agram brokera d.d. za pružanje usluga investicijskog savjetovanja i upravljanja portfeljem vrijednosnih papira.
vrh
Što je portfelj?
 
Portfelj predstavlja skup financijske imovine pojedinca, sastavljen od različitih financijskih instrumenata (vrijednosnih papira). Glavni je razlog sastavljanju portfelja postizanje željenih financijskih rezultata, uz definiranje razine rizika koju je pojedinac spreman prihvatiti. Portfelj svakog pojedinca trebao bi ocrtavati financijske potrebe i biti usklađen s trenutnim, kao i sa ciljanim budućim financijskim položajem pojedinca. Preporučujemo Vam kontaktiranje Agram brokera d.d. kako bismo Vam na profesionalan način asistirali u definiranju pravca kreiranja Vašeg portfelja financijske imovine.
vrh
Što je investicijski fond?
 
Investicijski fondovi prikupljaju sredstva brojnih ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire – dionice, obveznice, trezorske zapise i dr. Ukupna ulaganja fonda obično se nazivaju njegovim portfeljem koji je podijeljen na tzv. udjele u fondu. Svaki udjel predstavlja proporcionalan dio u ukupnoj imovini otvorenoga investicijskog fonda. Primitkom nove uplate klijenta, fond izdaje odgovarajući broj novih udjela, dok se povlačenjem uloga odnosno prodajom otkupljuje odgovarajući broj udjela.
vrh
Što je indeks?
 
Burzovni indeks je sintetički pokazatelj kretanja cijena unaprijed definirane skupine vrijednosnih papira. Svaka burza objavljuje najmanje jedan indeks, a često i više različitih indeksa. Najčešće se izračunavaju i objavljuju sljedeće vrste indeksa:
Kompozitni dionički indeks – indeks koji prikazuje kretanje cijena odabranog broja dionica kojima se najviše trguje na određenoj burzi.
Kompozitni obveznički indeks – indeks koji prikazuje kretanje cijena odabranog broja obveznica kojima se najviše trguje na određenoj burzi.
Sektorski indeks – indeks koji prikazuje kretanje cijena vrijednosnih papira razvrstanih u pojedine sektore, a prema osnovnoj djelatnosti kompanija (npr. sektor banaka, sektor građevinskih kompanija, sektor kompanija za pomorski transport, sektor društava za osiguranje i sl.)
Indeks na geografskoj bazi – na nekim burzama trguje se vrijednosnim papirima izdavatelja iz više različitih država. U tom slučaju, nerijetko se izračunava indeks koji prikazuje kretanje cijena vrijednosnih papira iz određene države ili skupine država za koje burzovni akteri smatraju da su međusobno gospodarski povezane.

vrh
Što je P/E?
 
P/E je pokazatelj koji se izračunava stavljanjem u omjer trenutne tržišne cijene i zarada po dionici ostvarenih tijekom protekle poslovne godine. Zarada po dionici se računa dijeljenjem ukupno ostvarene dobiti poslije poreza i ukupnog broja redovnih dionica (umanjeno za trezorske dionice). Napominjemo kako je potrebno provjeriti metodologiju izračuna koja je korištena u različitim analizama.
 
Teoretski, ukoliko je pokazatelj P/E visok, tržišni participanti očekuju značajno povećanje buduće poslovne aktivnosti kompanije, kao i povećanje zarada po dionici.Agram brokeri d.d. napominju kako izolirano promatranje trenutnog P/E pokazatelja najčešće nije samo po sebi dovoljno za donošenje odluke o kupovini ili prodaji vrijednosnog papira te pozivamo klijente da nas kontaktiraju za pružanje usluga investicijskog savjetovanja i upravljanja portfeljem vrijednosnih papira.
vrh
Što je P/B?
 
P/B je pokazatelj koji se izračunava stavljanjem u omjer trenutne tržišne cijene i vrijednosti kapitala po dionici. Vrijednost kapitala po dionici izračunava se dijeljenjem ukupne vrijednosti kapitala kompanije s ukupnim brojem dionica (umanjeno za trezorske dionice).
 
Agram brokeri d.d. napominju kako je pri izračunu vrijednosti kapitala potrebno obratiti posebnu pozornost na Napomene uz financijske izvještaje.
vrh
Što je P/S?
 
P/S pokazatelj koji se izračunava stavljanjem u omjer trenutne tržišne cijene i vrijednosti ukupnih prihoda po dionici. Vrijednost ukupnih prihoda po dionici izračunava se dijeljenjem ukupnih prihoda kompanije s ukupnim brojem dionica (umanjeno za trezorske dionice).
vrh
Što bih trebala/trebao znati prije nego li počnem trgovati na burzi vrijednosnih papira?
 
Agram brokeri d.d. snažno preporučuju upoznavanje s dokumentom „Opći uvjeti poslovanja Agram brokeri d.d.“ kako biste se detaljno upoznali s načinom poslovanja i prirodom odnosa na relaciji Klijent – Brokerska kuća. Nadalje, preporuka je odrediti vlastiti financijski potencijal i ciljeve koje želite postići trgovanjem na burzi vrijednosnica te vremenski okvir za postizanje tako definiranih ciljeva. Prije samog pristupanja trgovanju, preporuka je poznavanje tehnologije zadavanja, promjene i povlačenja naloga za trgovanje te upoznavanje s provizijama za trgovanje. Nije na odmet niti poznavanje zakonske regulative te regulative burze. Upoznajte se sa „silnicama“ koje pokreću burzovne cijene, kao i sa specifičnostima trgovanja različitim vrstama financijske imovine. Pozivamo klijente na proučavanje materijala dostupnih na stranici Agram brokera d.d., kao i da nas kontaktiraju za sva potencijalna pitanja i nedoumice.
 vrh
Tko vrši nadzor nad poslovanjem brokerskih kuća?
 
Zakonsku usklađenost poslovanja brokerskih kuća u Republici Hrvatskoj prati Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA). O djelokrugu HANFA-e više se informirajte na web stranicama www.hanfa.hr
 vrh
Što je SKDD i koju funkciju ima SKDD?
 
Središnje Klirinško Depozitarno Društvo d.d. (SKDD) je ustanova putem koje se vrši prijeboj i namira iz transakcija s vrijednosnim papirima. Drugim riječima, SKDD vodi evidenciju o vlasnicima vrijednosnih papira, kao i sve promjene na vlasničkim pozicijama. Više o SKDD i uslugama koje nudi možete saznati na web adresi www.skdd.hr
vrh