Aktivni vrijednosni papiri

Aktivni vrijednosni papiri (eng. active securities) je vrijednosni papiri koji se kontinuirano, iz dana u dan, kupuju i prodaju na organiziranim tržištima kapitala. Vrijednosni papiri koji imaju aktivno tržište, utrživi vrijednosni papiri. Radi se o Iikvidnim vrijednosnim papirima čija je karakteristika da se mogu realizirati u svakom trenutku pa predvidivoj cijeni.

Vidi još: