Diskontiranje

Diskontiranje (eng. discounting) je postupak izračunavanja sadašnje vrijednosti budućih novčanih iznosa.