Diskontna stopa

Diskontna stopa (eng. discount rate) ili eskontna stopa je stopa po kojoj centralna banka odobrava kredite poslovnim bankama. U diskontnoj tehnici stopa koja se koristi za diskontiranje budućih novčanih tokova.