Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerojatnost da izdavatelj vrijednosnog papira neće biti u mogućnosti u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze u trenutku njihova dospijeća. Dužnik po emitiranom vrijednosnom papiru ne ispunjava svoju obvezu ukoliko nema potrebnih sredstava ili ako je procijenio da ga vjerovnik ne može prisiliti da ispuni svoju obvezu. Kreditni rizik ovisi o identitetu ugovornih strana i o visini kreditnih obveza.

Vidi još: