Rizik promjene kamatnih stopa

Rizik promjene kamatnih stopa dan je u konceptu sadašnje vrijednosti očekivanih novčanih tokova. Sadašnja vrijednost dužničkih vrijednosnih papira (cijena) mijenja se ovisno o kretanju prinosa do dospijeća dužničkog vrijednosnog papira (kamatne stope koja sve buduće novčane tokove dužničkog vrijednosnog papira svodi na njenu sadašnju vrijednost - cijenu). Stopa prinosa i cijena dužničkog vrijednosnog papira imaju obrnuto proporcionalan odnos: što je stopa prinosa manja to je cijena dužničkog vrijednosnog papira viša i obrnuto.

Rizik kamatne stope predstavlja vjerojatnost da će prinos do dospijeća kupljenih dužničkih vrijednosnih papira porasti, odnosno da će u trenutku kada se dužnički vrijednosni papir treba unovčiti biti veći od onog koji je kupljen, a što će imati za posljedicu kapitalni gubitak. Djelovanje rizika promjene kamatne stope umanjuje se skraćivanjem trajanja (eng. duration) dužničkih vrijednosnih papira u imovini Fonda. Trajanje predstavlja osjetljivost kretanja cijena dužničkog vrijednosnog papira s obzirom na promjene stope prinosa.

Tehnički, prosječno ponderirano vrijeme do dospijeća svih budućih novčanih tokova po portfoliu dužničkih vrijednosnih papira, prva je derivacija funkcije cijene po prinosu, prvi član Tylerovog niza. Što je trajanje niže, manja je i osjetljivost promjene tržišne vrijednosti (cijene) vrijednosnih papira na promjene kamatne stope.

Dohodovni rizik – rizik da će uslijed pada opće razine kamatnih stope primljeni novčani tokovi po instrumentima s fiksnim prinosom morati biti reinvestirati po nižoj kamatnoj stopi, što će rezultirati nižom modificiranom internom stopom profitabilnosti na ulaganje u instrument s fiksnim prinosom. Uslijed pada opće razine kamatnih stopa dolazi do porasta cijena instrumenata s fiksnim prinosom, ali i do pada na reinvestirana sredstva po primljenim kuponima i kamatama. Dohodovni rizik ima suprotno kretanje od rizika promjene kamatnih stopa.

Vidi još: