Efikasni portfelj

Efikasni portfelj (eng. efficient portfolio) je portfelj koji dominira nad drugima istog rizika prema profitabilnosti, odnosno među portfeljima iste profitabiInosti prema riziku.

Vidi još: