Dominantni portfelj

Dominantni portfelj (eng. dominant portfolio) je portfelj koji dominira prema drugim portfeljima istog prinosa rizikom odnosno prema drugim portfeljima istog rizika prinosom.