Hibridni vrijednosni papiri

Hibridni vrijednosni papiri (eng. hybrid securties) jesu vrijednosni papiri u kojima su kombinirane karakteristike tipičnih kreditnih (obveznice) i korporacijskih (obične dionice) vrijednosnih papira.