Interna stopa prinosa

Interna stopa prinosa (eng. internal rate of return) je jedan od temeljnih kriterija financijskog odlučivanja. Ona diskontna stopa uz koju ćo se sadašnja vrijednost svih budućih čistih novčanih tokova od neke investicije, nekog projekta ill nekog poduzeća izjednačiti sa sadašnjom vrijednosti investicijskih troškova.