lnvesticijski zajam

lnvesticijski zajam (eng. term loans) jest bankarski zajam koji se odobrava za investicije u fiksnu imovinu.