Kamatni rizik

Kamatni rizik, rizik kamatnih stopa (eng. interest risk, interest rates risk) je rizik promjene bogatstva investitora uslijed promjene kamatnih stopa na tržištu. Sastoji se od rizika cijene koji se ogleda u inverznom kretanju cijene većine investicija prema kretanju kamatnih stopa i rizika reinvestiranja koji je vezan za kamatonosne instrumente, a ogleda se u promjeni efekata reinvestiranja ranije primljenih kamata zbog promjene kamatnih stopa. Rizik cijene i rizik reinvestiranja djelomično se kompenziraju.

Vidi još: