Konvertibilije

Konvertibilije (eng. convertibles) jesu konvertibilni vrijednosni papiri, obveznice i preferencijalne dionice koje se mogu zamijeniti za određeni broj običnih dionica poduzeća ili nekih drugih vrijednosnih papira poduzeća prema volji njihovih vlasnika.

Konvertibilne obveznice (eng. convertible bonds) — obveznice koje se mogu konvertirati u neke druge vrijednosne papire emitenta ili s emitentom povezanog poduzeća.

Konvertibilne preferencijalne dionice (eng. convertible preferences stocks) — preferencijalne dionice koje se mogu konvertirati u neke druge vrijednosne papire emitenta ili s emitentom povezanog poduzeća.