Kovarijanca

Kovarijanca (eng. covariance) je mjera korelacije. Suma ponderiranih umnožaka odstupanja od očekivane vrijednosti dvije veličine (investicije).