Moderna portfolio teorija - MPT

Moderna portfolio teorija - MPT (eng. modern portfolio theory) je teorija koja tvrdi kako investitori averzični prema riziku mogu konstruirati portfelj tako da maksimiziraju očekivani prinos pri danom tržišnom riziku, naglašavajući pri tome da je u višem prinosu ugrađen viši rizik.

Još se naziva „Portfolio teorija“ ili „Portfolio management teorija“, a prvi ju je uveo Harry Markowitz u svom radu "Portfolio Selection", objavljenom 1952. godine u Journal of Finance.

Četiri su osnovna koraka u konstrukciji portfelja:

  1. Analiza vrijednosnica
  2. Alokacija imovine
  3. Optimizacija portfelja
  4. Mjerenja performansa
Vidi još: