Agram Brokeri

 
Što je burza?
Burza je organizirano mjesto trgovanja čija je glavna funkcija omogućiti susretanje ponude i potražnje vrijednosnih papira pod jednakim uvjetima za sve sudionike. „Pod jednakim uvjetima“ označava jednaku dostupnost podataka o vrijednosnim papirima kojima se trguje, kao i dostupnost podataka o trenutnoj ponudi i potražnji vrijednosnih papira.
vrh
Što je dionica?
Dionica je vlasnički vrijednosni papir, tj. predstavlja idealan udio u vlasništvu kompanije izdavatelja. Koliki udio predstavlja, ovisi o ukupnom broju izdanih dionica. Dvije su glavne vrste dionica – redovne i povlaštene. Razlikuju se prema pravima koja vlasnik stječe njihovom kupovinom, a prava su detaljno opisana u Prospektu.
vrh
Što je inicijalna javna ponuda (IPO)?
Inicijalna javna ponuda predstavlja javnu ponudu financijskih instrumenata neke tvrtke koja može biti usmjerena prema profesionalnim i/ili malim ulagateljima.
vrh
Što je Prospekt?
Prospekt je službeni dokument koji se sastavlja i objavljuje prilikom uvrštenja vrijednosnih papira na burzu. Prospekt sadrži podatke kao što su broj, vrsta, nominalna vrijednost i prava koja stječe vlasnik vrijednosnih papira koji se uvrštavaju na burzu, kao i podatke o ranije izdanim vrijednosnim papirima izdavatelja, podatke o poslovanju izdavatelja u prethodnih nekoliko godina i slično. Agram brokeri d.d. stava su kako svaka zainteresirana osoba prije donošenja odluke o transakciji treba proučiti Prospekt izdavatelja koji se odnosi na vrijednosni papir koji je predmet razmatranja ili kontaktirati Agram brokere d.d. za pružanje usluge investicijskog savjetovanja i upravljanja portfeljem vrijednosnih papira.
vrh
Što je porez na kapitalnu dobit?
Porez na kapitalnu dobit je porez koji se obračunava na razliku između kupovne i prodajne cijene ulaganja u financijske instrumente za sva ulaganja koja traju kraće od dvije godine. Trenutno porez na kapitalnu dobit u Republici Hrvatskoj iznosi 10% te se uvećava za iznos prinosa, ovisno o mjestu stanovanja te ga je klijent dužan samostalno prijaviti i platiti poreznoj upravi do kraja veljače za sve oporezive neto dobitke ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini.
vrh
Što je dividenda?
Ukoliko glavna skupština dioničkog društva odluči da će društvo iz ostvarene dobiti isplatiti dividendu dioničarima, ono ujedno objavljuje i točan datum kada je potrebno biti dioničar da bi se dividenda koja je bila predmet odluke i dobila. Ex dividend day predstavlja prvi dan trgovanja kada kupac više nema pravo na dividendu.
vrh
Što je porez na dividendu?
Porez na dividendu je porez koji se obračunava prilikom isplate dobiti izdavatelja. Takav porez predstavlja porez po odbitku prilikom isplate, odnosno obustavlja ga izdavatelj pri isplati i iznosi 10% te se uvećava za iznos prinosa, ovisno o mjestu stanovanja.
vrh
Kada moram biti dioničar da bi dobio dividendu i što je ex dividend day?
Ukoliko glavna skupština dioničkog društva odluči da će društvo iz ostvarene dobiti isplatiti dividendu dioničarima, ono ujedno objavljuje i točan datum kada je potrebno biti dioničar da bi se dividenda koja je bila predmet odluke i dobila. Ex dividend day predstavlja prvi dan trgovanja kada kupac više nema pravo na dividendu.
vrh
Gdje mogu vidjeti kalendar dividendi za dionice uvrštene na redovito tržište Zagrebačke burze?
Kalendar dividendi informativno objavljuje Zagrebačka burza na poveznici Kalendar dividendi.
vrh
Kako saznati TOP10 dioničara?
Prvih 10 dioničara za sva dionička društva moguće je saznati putem SKDD web stranica na adresi www.skdd.hr.
vrh
Što je obveznica?
Obveznica je dužnički vrijednosni papir koji se izdaje s ciljem prikupljanja financijskih sredstava s unaprijed definiranim rokom povrata. Obveznica je, iz pozicije izdavatelja, alternativa bankovnom kreditu. Postoji mnoštvo vrsta obveznica, a glavne skupine (obzirom na novčane tokove) su: kuponska obveznica, obveznica bez kupona te anuitetska obveznica. Obzirom na izdavatelja, obveznice se mogu podijeliti na: državne, municipalne i korporativne. Prilikom izdavanja obveznica i njihova uvrštenja na burzu, izdavatelj također objavljuje Prospekt. U Prospektu su sadržani svi bitni elementi obveznice – nominalna vrijednost, valuta izdanja, vrsta obveznice, visina i dinamika isplate kuponskih kamata, zamjenjivost obveznice za drugu vrstu vrijednosnih papira te ostala prava i obveze izdavatelja i kupca. Agram brokeri d.d. snažno preporučuju proučavanje Prospekta prije pristupanja transakciji ili kontaktiranje Agram brokera d.d. za pružanje usluga investicijskog savjetovanja i upravljanja portfeljem vrijednosnih papira.
Što je portfelj?
Portfelj predstavlja skup financijske imovine pojedinca, sastavljen od različitih financijskih instrumenata (vrijednosnih papira). Glavni je razlog sastavljanju portfelja postizanje željenih financijskih rezultata, uz definiranje razine rizika koju je pojedinac spreman prihvatiti. Portfelj svakog pojedinca trebao bi ocrtavati financijske potrebe i biti usklađen s trenutnim, kao i sa ciljanim budućim financijskim položajem pojedinca. Preporučujemo Vam kontaktiranje Agram brokera d.d. kako bismo Vam na profesionalan način asistirali u definiranju pravca kreiranja Vašeg portfelja financijske imovine.
vrh
Što je investicijski fond?
Investicijski fondovi prikupljaju sredstva brojnih ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire – dionice, obveznice, trezorske zapise i dr. Ukupna ulaganja fonda obično se nazivaju njegovim portfeljem koji je podijeljen na tzv. udjele u fondu. Svaki udjel predstavlja proporcionalan dio u ukupnoj imovini otvorenoga investicijskog fonda. Primitkom nove uplate klijenta, fond izdaje odgovarajući broj novih udjela, dok se povlačenjem uloga odnosno prodajom otkupljuje odgovarajući broj udjela.
Što je upravljanje portfeljem vrijednosnih papira?
Upravljanje portfeljem vrijednosnih papira predstavlja investicijsku uslugu pri kojoj investicijsko društvo upravlja određenom financijskom imovinom – portfeljem u ime i za račun klijenta. Portfelj pod upravljanjem može se sastojati od jednog ili više financijskog instrumenta.
Što je margin kredit?
Margin kredit je kratkoročni namjenski kredit namijenjen isključivo za kupnju vrijednosnih papira, a zalog za kredit predstavljaju dionice.
Što je margin lista?
Margin lista je lista vrijednosnih papira koje davatelj margin kredita prihvaća kao kolateral kredita.
Što je financijska poluga?
Financijska poluga predstavlja ulaganje koristeći tuđe izvore financiranja pri čemu se povećava ulagačka moć klijenta, ali se pritom ujedno povećava i rizik gubitka vlastitog kapitala.
Što je indeks?
Burzovni indeks je sintetički pokazatelj kretanja cijena unaprijed definirane skupine vrijednosnih papira. Svaka burza objavljuje najmanje jedan indeks, a često i više različitih indeksa. Najčešće se izračunavaju i objavljuju sljedeće vrste indeksa:
Kompozitni dionički indeks – indeks koji prikazuje kretanje cijena odabranog broja dionica kojima se najviše trguje na određenoj burzi.
Kompozitni obveznički indeks – indeks koji prikazuje kretanje cijena odabranog broja obveznica kojima se najviše trguje na određenoj burzi.
Sektorski indeks – indeks koji prikazuje kretanje cijena vrijednosnih papira razvrstanih u pojedine sektore, a prema osnovnoj djelatnosti kompanija (npr. sektor banaka, sektor građevinskih kompanija, sektor kompanija za pomorski transport, sektor društava za osiguranje i sl.)
Indeks na geografskoj bazi – na nekim burzama trguje se vrijednosnim papirima izdavatelja iz više različitih država. U tom slučaju, nerijetko se izračunava indeks koji prikazuje kretanje cijena vrijednosnih papira iz određene države ili skupine država za koje burzovni akteri smatraju da su međusobno gospodarski povezane.
vrh
Što je P/E?
P/E je pokazatelj koji se izračunava stavljanjem u omjer trenutne tržišne cijene i zarada po dionici ostvarenih tijekom protekle poslovne godine. Zarada po dionici se računa dijeljenjem ukupno ostvarene dobiti poslije poreza i ukupnog broja redovnih dionica (umanjeno za trezorske dionice). Napominjemo kako je potrebno provjeriti metodologiju izračuna koja je korištena u različitim analizama.
 
Teoretski, ukoliko je pokazatelj P/E visok, tržišni participanti očekuju značajno povećanje buduće poslovne aktivnosti kompanije, kao i povećanje zarada po dionici.Agram brokeri d.d. napominju kako izolirano promatranje trenutnog P/E pokazatelja najčešće nije samo po sebi dovoljno za donošenje odluke o kupovini ili prodaji vrijednosnog papira te pozivamo klijente da nas kontaktiraju za pružanje usluga investicijskog savjetovanja i upravljanja portfeljem vrijednosnih papira.
vrh
Što je P/B?
P/B je pokazatelj koji se izračunava stavljanjem u omjer trenutne tržišne cijene i vrijednosti kapitala po dionici. Vrijednost kapitala po dionici izračunava se dijeljenjem ukupne vrijednosti kapitala kompanije s ukupnim brojem dionica (umanjeno za trezorske dionice).
 
Agram brokeri d.d. napominju kako je pri izračunu vrijednosti kapitala potrebno obratiti posebnu pozornost na Napomene uz financijske izvještaje.
vrh
Što je P/S?
P/S pokazatelj koji se izračunava stavljanjem u omjer trenutne tržišne cijene i vrijednosti ukupnih prihoda po dionici. Vrijednost ukupnih prihoda po dionici izračunava se dijeljenjem ukupnih prihoda kompanije s ukupnim brojem dionica (umanjeno za trezorske dionice).
vrh
Što bih trebala/trebao znati prije nego li počnem trgovati na burzi vrijednosnih papira?
Agram brokeri d.d. snažno preporučuju upoznavanje s dokumentom „Opći uvjeti poslovanja Agram brokeri d.d.“ kako biste se detaljno upoznali s načinom poslovanja i prirodom odnosa na relaciji Klijent – Brokerska kuća. Nadalje, preporuka je odrediti vlastiti financijski potencijal i ciljeve koje želite postići trgovanjem na burzi vrijednosnica te vremenski okvir za postizanje tako definiranih ciljeva. Prije samog pristupanja trgovanju, preporuka je poznavanje tehnologije zadavanja, promjene i povlačenja naloga za trgovanje te upoznavanje s provizijama za trgovanje. Nije na odmet niti poznavanje zakonske regulative te regulative burze. Upoznajte se sa „silnicama“ koje pokreću burzovne cijene, kao i sa specifičnostima trgovanja različitim vrstama financijske imovine. Pozivamo klijente na proučavanje materijala dostupnih na stranici Agram brokera d.d., kao i da nas kontaktiraju za sva potencijalna pitanja i nedoumice.
 vrh
Što su mali ulagatelj, a što profesionalni ulagatelji?
Profesionalni ulagatelji su financijske institucije (banke, mirovinska društva, osiguranja i sl.) za koje investicijsko društvo može pretpostaviti da imaju dovoljno znanja i iskustva za sudjelovanje na tržištu kapitala. U profesionalne ulagatelje spadaju i pravne osobe koje zadovoljavaju dva od tri uvjeta vezana uz broj zaposlenih te veličinu prihoda i kapitala. Mali ulagatelji su svi oni ulagatelji koji nisu profesionalni ulagatelji te pritom uživaju veću razinu zaštite u odnosu na profesionalne ulagatelje. Mali ulagatelj može na vlastiti zahtjev, ukoliko zadovolji dva od tri uvjeta vezana uz veličinu portfelja, znanje i iskustvo, postati profesionalni ulagatelj, ali pritom gubi svu zaštitu kakvu uživa mali ulagatelj.
 vrh
Što je OTC transakcija?
OTC (Over the counter) transakcija je transakcija izvršena izvan uređenog tržišta.
 vrh
Postoji li sustav zaštite imovine ulagatelja?
Sustav zaštite za ulagatelje postoji. Njime su osigurana sredstva malih ulagatelja na povjereničkom računu investicijskog društva do iznosa od 150.000 kn. Jamstvenim fondom upravlja SKDD.
 vrh
Tko vrši nadzor nad poslovanjem brokerskih kuća?
Zakonsku usklađenost poslovanja brokerskih kuća u Republici Hrvatskoj prati Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA). O djelokrugu HANFA-e više se informirajte na web stranicama www.hanfa.hr
 vrh
Što znači "Ovlašteno investicijsko društvo"?
Ovlašteno investicijsko društvo znači da je investicijsko društvo prethodno udovoljilo svim regulatornim zahtjevima te ima važeće odobrenje od strane regulatorne agencije, HANFA-e.
 vrh
Što je adekvatnost kapitala društva?
Adekvatnost kapitala (Capital adeqancy ratio – CAR) iskazuje u kojoj je mjeri društvo pokrilo kapitalom svu rizikom ponderiranu aktivu i iskazuje su u postotku. U širem smislu može se reći da je adekvatnost kapitala sposobnost financijske ustanove da pokrije moguće gubitke nastale lošim upravljanjem imovine. Što je viši iznos stope adekvatnosti kapitala može se pretpostaviti da je ta financijska institucija sigurnija za svoje klijente, stoga ju regulatori redovito objavljuju.
 vrh
Što je SKDD i koju funkciju ima SKDD?
Središnje Klirinško Depozitarno Društvo d.d. (SKDD) je ustanova putem koje se vrši prijeboj i namira iz transakcija s vrijednosnim papirima. Drugim riječima, SKDD vodi evidenciju o vlasnicima vrijednosnih papira, kao i sve promjene na vlasničkim pozicijama. Više o SKDD i uslugama koje nudi možete saznati na web adresi www.skdd.hr
vrh
Što su prijeboj (poravnanje) i namira?
Prijeboj i namira predstavljaju postupke usporedbe svih podataka o izvršenim burzovnim transakcijama te izračun po njima nastalih neto obaveza potrebnih za prijenos financijskih instrumenata i/ili novčanih sredstava s računa jedne ugovorne strane na račun druge ugovorne strane. U Republici Hrvatskoj trenutno poslove prijeboja i namire obavlja Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD).
vrh
Kako otvoriti račun investitora u SKDD-u?
Račun investitora u SKDD-u može otvoriti investicijsko društvo u ime klijenta prilikom zasnivanja poslovnog odnosa ili ga može otvoriti i sam SKDD ukoliko investitor već nema otvoren račun investitora prilikom prvog stjecanja vrijednosnih papira u ime toga klijenta.
vrh
Kako registrirati dionice s brokerom?
Da bi se dionice mogle izložiti na burzu potrebno je prethodno izvršiti registraciju dionica putem govornog automata SKDD-a (tel: 01/4607300) a uz pomoć PIN broja izdanog od strane SKDD-a.
vrh
Kako saznati SKDD PIN broj?
Za sve Vaše dionice postoji samo jedan PIN broj SKDD-a. Ukoliko ste izgubili PIN broj možete ga dobiti na šalteru SKDD-a ili pisanim putem temeljem zahtjeva kojega možete pronaći na njihovim web stranicama www.skdd.hr. SKDD trenutno naplaćuje izdavanje novoga PIN broja 50,00 kn.
vrh
Što je ESMA?
ESMA (European Securities an Markets Authority) je krovno regulatorno nadzorno tijelo za sva finacijska tržišta na području EU.
vrh
Što je LEI broj?
LEI (Legal Entity Auhority) je identifikacijska oznaka za pravne subjekte koji sudjeluju na financijskom tržištu.
vrh
Što su zlouporaba tržišta, povlaštena informacija i manipulacija tržištem?
Zlouporaba tržišta predstavlja ponašanje klijenata ili njemu povezane osobe koja ostvaruje koristi kupnjom ili prodajom vrijednosnih papira korištenjem, otkrivanjem ili preporučivanjem povlaštenih informacija kao i manipulacijom tržišta.
Povlaštena informacija je informacija precizne naravi vezana uz izdavatelja koja nije dostupna javnosti, a postoji vjerojatnost da bi mogla imati utjecaja na burzovnu vrijednost financijskog instrumenta kada bi bila dostupna.
Manipulacija tržištem podrazumijeva ponašanje klijenta koji, primjerice, daje obmanjujuće znakove o ponudi i potražnji ili o procjeni vrijednosti nekog vrijednosnog papira kreiranjem lažne ponude ili potražnje ili plasiranjem lažnih informacija putem raznih oblika medija.
Svi oblici zlouporaba tržišta su kaznena djela.
vrh
Što je usluga skrbništva?
Skrbništvo nad vrijednosnim papirima predstavlja vođenje i evidenciju te izvršavanje potrebnih radnji (glasanje na skupštini, isplata dividende i sl.) nad vrijednosnim papirima klijenta. Skrbništvo nad vrijednosnim papirima nije obavezno za sve investitore već samo za one koji to žele.
vrh
Što je istiskivanje malih dioničara (engl. squeez out)?
Sukladno zakonskim odredbama svaki dioničar koji ima u vlasništvu više od 95% dionica jednog izdavatelja ima pravo uz prethodni zahtjev i objavu izvlastiti preostale dioničare te im u zamjenu za preuzete dionice isplatiti primjerenu odštetu. Visina obeštećenja za preuzete dionice iznosi ili prosječnu cijenu ostvarenu na burzi u posljednja tri mjeseca ili procijenjenu vrijednost od strane ovlaštenog procjenitelja u slučaju da se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana s tom dionicom u posljednja tri mjeseca.
vrh
Što su složeni financijski instrumenti?
Složeni financijski instrumenti predstavljaju vrstu financijskih instrumenata kojima se trguje na tržištima kapitala i izdani su od strane financijskih institucija, a čija burzovna cijena ovisi o kretanju vrijednosti temeljnog financijskog instrumenta (engl. Underlying) te na taj način omogućuju ulagačima da ulažu u investicijske klase  koje im inače ne bi bile dostupne.

Pritom temeljni financijski instrumenti mogu biti:

    - Burzovni indeksi
    - Dionice
    - Košarice dionica
    - Valute
    - Plemeniti metali (zlato, srebro, platina i sl.)
    - Energente (nafta, plin i sl.)
    - Razne robe (kukuruz, pšenica i sl.)
 
Vrste složenih financijskih instrumenata mogu biti:

    - Certifikati
    - Fondovi čijim se udjelima trguje na tržištu kapitala (ETF-ovi engl. Exchange Traded Fund)
    - Opcije
    - Varanti
 
Dodatna specifičnost složenih financijskih instrumenata iskazuje se u mogućnosti pojave većih investicijskih rizika u usporedbi s ulaganjem u jednostavne financijske instrumenata. Na takve pojave posebno je potrebno obratiti pozornost prije svakog ulaganja, a više o mogućim nastupima i vrstama rizika koji se mogu pojaviti, moguće je pronaći u prospektu složenog financijskog instrumenta te u ugovornoj dokumentaciji investicijskih društava.
Što ukoliko dođe do prestanka uvrštenja dionica na kotaciji burze odnosno delistiranja?
Ukoliko je društvo samostalno podnijelo zahtjev za ukidanje uvrštenja dužno je obeštetiti sve dioničare koji su glasali na skupštini dioničara protiv te odluke.
vrh

Agram Trader

Putem naših internet stranica možete otvoriti račun za trgovanje vrijednosnima papirima putem interneta. Za otvaranje istog potrebno je putem online prijave poslati zahtjev za uslugu Agram Trader, te sklopiti Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, ukoliko još niste naš klijent.
Saznajte više