Agram Brokeri

IZJAVA DRUŠTVA U VEZI OBJAVA POVEZANIH S ODRŽIVOSTI U SEKTORU FINANCIJSKIH USLUGA (UREDBA EU 2019/2088)

IZJAVA DRUŠTVA U VEZI OBJAVA POVEZANIH S ODRŽIVOSTI U SEKTORU FINANCIJSKIH USLUGA (UREDBA EU 2019/2088)

Zagreb, 29.12.2022.

 
Društvo ovom izjavom informira postojeće i potencijalne klijente i pritom ujedno ispunjava svoju obvezu proizašlu iz Uredbe EU 2019/2088, vezanu uz transparentnost u pogledu uključivanja rizika održivosti i uzimanja u obzir njihovih štetnih učinaka na održivost prilikom pružanja investicijskih usluga upravljanja portfeljem vrijednosnih papira i investicijskog savjetovanja.

 

Održivo ulaganje predstavlja proces razmatranja i uzimanja u obzir okolišnih, socijalnih i upravljačkih (ESG) faktora prilikom donošenja odluka o ulaganju ili davanju investicijskog savjeta, s uvjerenjem da bi navedeni faktori trebali dovesti do dugoročnog povećanja ulaganja u održive ekonomske aktivnosti i projekte i samim time doprinijeti dugoročnoj održivosti našega društva.

 

Sama kratica ESG predstavlja:

E - (Environmental) Okolišni faktori: ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama, zaštita vodnih i morskih resursa, održanje bioraznolikosti i eko sustava, prijelaz na održivo i kružno gospodarstvo, kontrola i sprječavanje onečišćenja

S – (Social) Društveni faktori: ljudska prava, rodna ravnopravnost, sprječavanje siromaštva, dostupnost zdravstva, sprječavanje dječjeg i prisilnog rada, sloboda radničkog udruživanja i kolektivnog pregovaranja

G - (Governance) Upravljački faktori: kvaliteta, iskustvo i neovisnost upravljačkih struktura, transparentno izvještavanje, sprječavanje korupcije i kriminala, etično poslovanje, odgovorno upravljanje rizicima, odnos prema vlasnicima, zaposlenicima i široj društvenoj zajednici

 

Društvo je svjesno da poduzetničke aktivnosti znatno utječu na sve ESG faktore i da su klimatske promjene jedan od najvećih izazova 21. stoljeća te ih namjerava u skoroj budućnosti uzimati u obzir prilikom pružanja investicijskih usluga. 

Trenutno Društvo, u investicijskom procesu, uzimajući pritom u obzir svoju veličinu, organizacijsku strukturu, vrstu i obujam investicijskih usluga i proizvoda koje nudi i pruža svojim klijentima kao i dostupnost, kvantitet i kvalitet nefinancijskih izvještaja izdavatelja, ne razmatra učinke investicijskih odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Naime, Društvo je stava da trenutna kvaliteta i kvantiteta dostupnih podataka izdavatelja o ESG faktorima (tzv. nefinancijsko izvještavanje) nije dostatno te da bi njena primjena značajno umanjila opcije mogućih ulaganja i pritom moguće utjecala na ostvarenje investicijskih ciljeva klijenata odnosno na ostvaren povrat na ulaganje.
 

Društvo pritom niti jednu uslugu ne promovira kao 'zelenu' odnosno kao ESG održivo ulaganje, što ne znači da ih, ukoliko su dostupni, jednim dijelom ne uzima u obzir prilikom donošenja investicijskih odluka i savjeta, ali se prvenstveno vodi financijskim rezultatom odnosno financijskom održivosti ulaganja, ne ističući pritom promoviranje ESG faktora kao jedan od čimbenika i ciljeva ulaganja.

 
Dinamika implementacije novih regulatornih propisa kao i učestvovanje znatnijeg broja izdavatelja u nefinancijskoj objavi čimbenika može bitno utjecati na buduće politike Društva vezanu uz implementaciju ESG faktora. Društvo pritom svakako može revidirati svoju politiku održivog ulaganja te o tome pravovremeno i transparentno izvijestiti klijente i širu investicijsku javnost.

 
 
Agram Brokeri d.d.
 
Predsjednik Uprave
Ivica Putica

Agram Trader

Putem naših internet stranica možete otvoriti račun za trgovanje vrijednosnima papirima putem interneta. Za otvaranje istog potrebno je putem online prijave poslati zahtjev za uslugu Agram Trader, te sklopiti Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, ukoliko još niste naš klijent.
Saznajte više