Agram Brokeri

Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju dionica IMEX banka d.d., oznake IMBA-R-A

Agram brokeri d.d. za poslovanje vrijednosnim papirima, Ulica grada Vukovara 74, 10 000 Zagreb, koje zastupa predsjednik Uprave Ivica Putica, temeljem Rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Poslovni broj 85 Ovrv-2559/2021-20 od 16.11.2021. godine objavljuju:
 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE OBVEZUJUĆIH PONUDA ZA KUPNJU DIONICA
IMEX banka d.d., oznake IMBA-R-A

Uvjeti prodaje:

1. Kupac vrijednosnih papira može biti fizička ili pravna osoba sukladno propisima Republike Hrvatske, zastupan osobno ili po punomoćniku.

2. Rok za podnošenje obvezujuće ponude je 24.01.2022. godine do 16:00 sati u sjedište društva Agram brokeri d.d., Ulica grada Vukovara 74, 10 000 Zagreb, uz sljedeće parametre: 

Tablica 1:3. Kupnja vrijednosnih papira predmetom ovog Poziva vrši se po načelu „sve ili ništa“.

4. Početna cijena predmeta dražbe utvrđena je sukladno Rješenju Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Poslovni broj 85 Ovrv-2559/2021-20 od 16.11.2021. godine;

5. Sudionik u postupku prodaje prikupljanjem obvezujućih ponuda obvezan je kao jamstvo za ozbiljnost ponude položiti iznos od 351.190,00 kn (10% iznosa potrebnog za izvršenje transakcije po početnoj cijeni prikupljanja ponuda, a po principu „sve ili ništa“) najkasnije do 13:00 sati 24.01.2022. godine. Polaganje jamstva za ozbiljnost ponude vrši se prema sljedećim uputama:

Uplatitelj:               Ime i prezime (Naziv) uplatitelja, OIB
Primatelj:               Agram brokeri d.d.
IBAN primatelja:   HR9324830051300000015
Poziv na broj:       2559/2021-20
Opis plaćanja:      IBAN za povrat sredstava i naziv banke

6. Javno otvaranje ponuda održat će se 25.01.2022. godine u 11 sati u sjedištu društva Agram brokeri d.d., Ulica grada Vukovara 74, 10 000 Zagreb uz prisustvo javnog bilježnika. Svi potencijalni ponuditelji koji dostave ponudu mogu prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

7. Pobjednik prikupljanja ponuda ponuditelj je najviše cijene za kupnju predmeta prikupljanja ponuda sukladno parametrima iz Tablice 1. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu;

8. Obvezujuće ponude moguće su isključivo po jednakoj ili višoj cijeni od Početne cijene prodaje dionica iz Tablice 1;

9. Eventualni pobjednik prikupljanja obvezujućih ponuda dužan je razliku između ponuđene cijene i položenog iznosa iz točke 5. ovog Poziva uplatiti do 16:00 sati 01.02.2022. Uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude naplatit će se ukoliko pobjednik ne uplati razliku između ponuđene cijene i položenog iznosa iz točke 5. ovog Poziva u navedenom roku.

10. Sljedećeg radnog dana nakon otvaranja ponuda, Agram brokeri d.d. će izvršiti povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude svim sudionicima čije ponude nisu prihvaćene;

11. Isporuka vrijednosnih papira na račun kupca izvršit će se ugovornom preknjižbom registrirane pozicije predmeta javne ponude na račun kupca pri SKDD d.d. s datumom namire dan nakon održavanja uspješnog prikupljanja ponuda;

12. Obrazac za dostavu obvezujućih ponuda moguće je preuzeti na internetskim stranicama Agram brokera (Obrazac). Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici. Obvezujućim ponudama potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

Za fizičke osobe
        - Ispunjeni upitnik za fizičke osobe koji je moguće preuzeti na internetskim stranicama Agram brokera (Upitnik-fizičke) – ovjereno kod javnog bilježnika
        - Presliku osobne iskaznice – ovjereno kod javnog bilježnika
        - Presliku kartice tekućeg računa ili Ugovora o otvaranju tekućeg računa (prekriti CVV kod) – ovjereno kod javnog bilježnika
Za pravne osobe
        - Ispunjeni upitnik za pravne osobe koji je moguće preuzeti na internetskim stranicama Agram brokera (Upitnik-pravne) – ovjereno kod javnog bilježnika
        - Izvadak iz sudskog registra
        - Presliku potpisnog kartona temeljem kojeg je otvoren redovni platno-prometni račun ili kopiju ugovora o otvaranju računa
        - Izvadak iz registra stvarnih vlasnika
        - Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
        - Presliku osobne iskaznice ovlaštene osobe za zastupanje i stvarnih vlasnika – ovjereno kod javnog bilježnika

Kontakt: Agram brokeri d.d., Ulica grada Vukovara 74, 10 000 Zagreb; email: info@agram-brokeri.hr; tel: 01-554-5558

Agram Trader

Putem naših internet stranica možete otvoriti račun za trgovanje vrijednosnima papirima putem interneta. Za otvaranje istog potrebno je putem online prijave poslati zahtjev za uslugu Agram Trader, te sklopiti Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, ukoliko još niste naš klijent.
Saznajte više