Participativne obveznice

Participativne obveznice (eng. participating bonds) obveznice koje uz fiksne kamate po niskoj kuponskoj kamatnoj stopi daju vlasniku i pravo udjela u zaradama poduzeća.

Vidi još: