Cijena konverzije (conversion price)

Cijena konverzije (eng. conversion price) je cijena po kojoj se može konvertirati neka konvertibilna obveznica ili preferencijalna dionica u određeni broj običnih dionica izdavatelja konvertibilije.

Vidi još: